Moviments de terres

Tort, S.A. està especialitzada en tota classe de moviments de terres. Tort, S.A. està classificada per a ésser Contractista Oficial de l'Estat prestant els seus serveis tant pel sector privat com públic. 

Les principals feines que realitzem són:

Excavacions

Reblerts

Execució de murs pantalles

Enfustats i estrebats

Anivellaments de sòls

Compactacions

Fonamentacions