Transport

Per tal de poder oferir un servei integral als nostres clients i donar compliment a les exigències mediambientals dels projectes i obres actuals, Tort, S.A. realitza tot tipus de treballs relacionats amb la retirada i transport d'elements amb contingut d'amiant (material no friable) incloent el transport de residus a un gestor autoritzat.

Tort, S.A. disposa dels corresponents Plans de Treball Genèrics aprovats pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que l'autoritzen al desmuntatge i/o retirada i transport de material de fibrociment amb contingut d'amiant, i està degudament inscrita en el Registre d'Empreses amb risc d'Amiant de la Generalitat de Catalunya (RERA) amb el nº 21/AB/02.

Necesites un servei de transport?