Transport

Tort, S.A. realitza el transport complementari de tot tipus de terres, àrids i runes provinents d'enderrocs d'edificacions, d'obres de construcció i urbanitzacions.

Així mateix, Tort, S.A. està inscrit com a Transportista de Residus en el Registre de Transportistes de Residus de l'Agència Catalana de Residus, pertanyent al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb el nº T-2403 podent transportar una extensa varietat de residus, des de residus sòlids i pastosos fermentables, llots de depuradora, escòries, residus fecals i amiant doncs Tort, S.A. està inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant amb el nº 21/AB/02).

Tots els residus transportats per Tort, S.A. són lliurats a un gestor de residus degudament autoritzat.

Necesites un servei de transport?