...
MOTIVACIÓ

Per què hem fet la planta?

Potenciar la sostenibilitat ambiental preservant la qualitat de vida de les persones i éssers vius en minimitzar la generació de residus derivada del nostre treball, especialment els generats durant les execucions de les obres.

...
AVANTATGES

Bona part dels elements que configuren les construccions contemporànies poden ser reutilitzats.

El reciclatge és el procés pel qual a partir de materials procedents dels residus que es generen en la construcció i demolició s'obté un producte valoritzable que és apte per a ser reutilitzat com a primera matèria. Els materials d'origen petri es poden reincorporar al cicle productiu mitjançant un procés de trituració i garbellament.

...
FUNCIONAMENT

El procés que es desenvoluparà a la planta és simple, es pot resumir en el diagrama adjunt.

Els residus de la construcció seran abocats en l'espai destinat a aquest ús. Posteriorment es triaran i separaran les diferents fraccions i en el cas de la fracció pètria serà matxucada i estocada fins a la seva retirada de planta.


...
FITXA TÈCNICA

Codis Europeus de residus admesos i residus produïts

DESCARREGAR PDF
...
ESQUEMA DEL FUNCIONAMENT

Et mostrem el diagrama del procés de producció

DESCARREGAR PDF
...
TARIFA

Les tarifes i cànons dels diferents tractaments de residus

DESCARREGAR PDF


... ... ...