TARIFA


Venda de productes reciclats

Saorres de FORMIGÓ i PEDRA 3'25€/tn.

Saorres de FORMIGÓ i SORRA 2'25€/tn.

Graves 10-40 de FORMIGÓ i PEDRA 4'50€/tn.

Graves 50-80 de FORMIGÓ i PEDRA 4'50€/tn.

Graves mixtes de FORMIGÓ i CERÀMICA 1'50€/tn.

Sorra 6,50€/tn.

Sauló garbellat 6,00€/tn.

Fresat d’aglomerat 2,20€/tn.

Servei d’envasar en BIG-BAG 5,65€/tn.


Cànon de deposició de runes

Tipus I: Runa neta de formigó en massa sense presència d’acer
(Formigó, voreres, panots, prefabricats de formigó, …)
Densitat > 1’65 Tn./m3 3'95€/Tn.

Tipus II: Runa neta ceràmica
Totxanes o similar.
Densitat > 1’35 Tn./m3 13'00€/Tn.

Tipus III: Runa mixta
Ídem runa ceràmica però amb presència de banals (plàstics, cartrons, fustes, metalls, …)
Densitat < 1’35 Tn./m3 14'25€/Tn.

Tipus IV: Runa d’aglomerat i/o formigó armat
Densitat > 1’65 Tn./m3 14'25€/Tn.

Tipus V: Runa bruta
Molta presència de banals com guix, pladur, escaiola i cels-rasos.
Densitat > 0’70 a < 1’10 Tn./m3 25'00€/Tn.

Tipus VI: Runa banals
Presència majoritària de banals com guix, pladur, escaiola i cels-rasos.
Densitat < 0’70 Tn./m3 95'00€/Tn.

Saques de runa tipus “BIG-BAG”:
Amb servei de Recollida 35'00€/Ut.
Sense servei de Recollida 25'00€/Ut.


No s’acceptaran
RCDs amb presència d’humitat
Blocs, pedres o peces amb un volum superior a 0’75m3.
Terres, pladur i guix
Materials no provinents d’obres i/o feines de construcció
Envasos metàl·lics de qualsevol tipus
Restes orgàniques
Restes vegetals
Residus industrials (olis, greixos, pintures, …)
Materials contaminants
...
TARIFA

Les tarifes i cànons dels diferents tractaments de residus

DESCARREGAR PDF

... ... ...